Les artisans de Gérone au XVe siècle

Affichage de 1 à 500 sur 2392
Nom Métier Origine géographique
PONT x
ESTRADER argenter
BRENYS x
CAMPA manobre
BALLART manobre
Frare MOLES prehicador Allemagne
GOYTA x
MONTALA manobre
MASO fuster
x esclau del jutge
SABATER carrater
SALA pedrer Pedret
BENET x
POU traginer
SERRA manobre
RIBA traginer Girona
TORTOSA x
MARCO manobre
MATEU x
POMER manobre
DAROLES x
ABAT DE SANT PERE traginer
BUSQUETS teuler
BREUS manobre
FONT manobre
DOUTER x
BROCHA manobre
RASET pedrer
x macip den Cipres
TOLOSA manobre
CORTADOR FILS traginer
PRADEL manobre
SERRA fuster i mestre de cases Girona
x manobre France
PALAYAN manobre
PUJOL manobre
SUNYER mestre de cases
MALET manobre
FROU traginer PlaÇõa dels Cols
FUSA x
PEIROT bracer
CARTER x
SANS pedrer
MASCORT mestre de cases
DE ROMA manobre
RIERA peredador
PEREZ mestre de cases
MENESTAL ferrer
DE MOLET manobre
FUXA pedrer
DEN PONS ARNAU manobre
VILALONGA fuster St Pere
SOLAN teuler Ayguaviva
MAS JOHAN pedrer
ANGEL argenter Girona
MARCO fuster Girona
SAUDAN x
ESTRADER manobre/traginer
VICENS pedrer Girona
ESCUDER manobre
FERRER traginer
MALLOL pedrer Girona
COSTA bracer
ASASAT mestre de cases Girona
SOT pedrer
VILAR brasser Beuda
BANCELLS pedrer
RABINAT traginer
SANT picapedrer
PEIROT x
GUINAU rajoler
GERONES mestre de cases Pedret
ESTRADER mestre de cases Albergueries
CLAPERS picapedrer
CEBRIA x
NICOLAU traginer
PLAN x Ridellots
TORRE ferrer
DE ROSELLO jove den Joan Agusti
SONAL traginer Mercadal
LUSSANA pintor Barcelona
TIXADOR manobre
MARTI fuster
MORTRI brasser
SERIR manobre
BOSCH manobre
BALDIRI fuster Ruidellots
SARDO macip den Joan Agusti
DANDONS picapedrer
ARRUFAT manobre Fornells
VILAR manobre
BORRASSA pintor
x macip Julia Julia
BRU manobre
ABAT pedrer
COBET fuster Girona
x manobre
CLAUSTRES x
SELLER ferrer
NOT pedrer Barcelona
DEVESA ferrer
AMACH x
REIG x
GASCO manobre
LLATZER mestre de cases France
ARTIBAULA manobre
FERRER manobre
SAVILA manobre
VINYES pedrer
RAMON traginer
FABREGA ferrer
PLAN fuster
FRASSER x
CERINYA x
GERONES mestre de cases Girona
ROVIROLA traginer Angles
SERRA manobre
QUINTA x
BOET fuster Albadiners
SAGUER manobre Domeny
MARTI pedrer
GUILLEM manobre
BONET mestre de cases
SARTRE pedrer
BATLLE traginer Santa Fe
DESSACASADEVALL guixer Sant VicenÇõ de Camos
ARAGO argenter
ANTIGO pintor
MATEU traginer
PEDRETI esclau
PETRO manobre
ROCA traginer Albadiners
CASAL picapedrer
BORRELL manobre
TROS macip de Julia Julia
RAXACH manobre
SANS x
JULIA fuster
PALYNI manobre
CANER pedrer
DE LA FURSELA x
AMILL x
CANAROQUES manobre
BRENY x
BOSCH corder
PETIT manobre
BENESET manobre
DE ALGUERA x
PRIM manobre Civis gerunde
POMER manobre
SOT pedrer Girona
GUILLAMO traginer
PLAN picapedrer
ESTRADER corder
PUIG traginer
CALL manobre
ACLAVON x
BRU manobre
BLANQUERA manobre
MAYOL pedrer Portal Santa Maria
SERRA manobre
SANYER mestre de fer
VERGER manobre
TEGEL corder
MARTURIA pedrer St Feliu/ St Pere
SERRA pedrer
DESPUIG x
BORRELL manobre France
CARRERA fuster / mestre de cases Civis Gerunde
MALLAR manobre
SADORNI alias RIERA fuster Mercadal
NET traginer
SALINES fuster St Feliu/ St Pere
FILLASTRE DEN PLAN traginer
FUXA x
MINERS pedrer
DE CASTRINS x
COLL x
XANXO macip den Canet
ROVIRA bracer Girona
STRADER mestre de cases Girona
VILAR ferrer Girona
MOLLET mestre de cases Girona
TORRENT mestre de cases Civis gerunde
BAYONA argenter Barcelona
VINYES fuster Ruidelots
SESCLAYADES manobre
BOSCA traginer Domeny
CALVET traginer
CANELLES fuster Castello
NOVELL fuster
OLIVERES ferrer Sta Colomer
ANISSA x
CONILL traginer SerinyÇÿ
FIGUERA manobre
JULIA fuster i mestre de cases Girona
BEFFE x
CASSA pedrer Ballesteries
DAES argenter Paris
SOLA I pintor Girona
POU traginer Albadiners
CASAL x
JULIA mestre de cases Portal Santa Maria
VIAL traginer Mercadal
CONAMINA manobre
LLOP pedrer Girona
ANGELI manobre
SERRA manobre
PADRO manobre
MASSOT manobre
MASCORT macip de Joan Agusti
SEROLI manobre
x argenter
ANCONINS ferrer
AGUSTI mestre d'obres Girona
VERDERA traginer St Feliu/ St Pere
BOFILL manobre
GRUA x
PUIG pedrer Girona
SOLA pintor Albadiners
FREXEN mestre de cases Girona
ARTIGUES manobre
FEXES pedrer Girona
DEN MONTLOBER traginer
FLAQUER manobre
POU pintor Albadiners
COMOS manobre Sant Esteve
DE BORRASSA traginer
CAMOS x
BIRBA fuster Girona
BOFILL mestre d'obres
MARTI pedrer
JOAN pedrer Girona
VALBONA pedrer
MONER manobre
OLLER escultor Girona
DEZ PUIG bracer
ARNAU ferrer refeturer
x pedrer
BERANGER manobre
FLAGENY manobre Sant Martin
JULIA mestre de cases Girona
NOGUER fuster
ESCUDER picapedrer
BLANQUEDA manobre
CARBONELL manobre
PASQUAL pedrer
ARBRES mestre de cases Aiguaviva
EXOLIN picapedrer
COLL manobre
DE FALGOS x
SERRIR fournisComptes de fabrique du chantier de la Cath‚drale. ACGr de loses BorgonyÇÿ
JANI manobre
DEN PUIG traginer
BAGLE traginer Santa Fe
NATO fuster
GALLIN manobre
DOMINGO traginer
BUSQUETS rejoler St Pere
FERRER manobre Goscos
OLIVERES pedrer Pedret
PUIGVERT manobre
SAGUER peradador
MARTI mestre de cases FranÇõa
x maǩtre picapedrer St Flos (France)
GUEREMENSON traginer
LLOBET ferrer
BONET ferrer
ANTIPERONI pintor
ALBERTI manobre
MARTI traginer St Feliu/ St Pere
GENESTA traginer
BANILLS ferrer Girona
PADRER mestre de cases CaÇõa
DEN CORT manobre
VICENC pedrer PlaÇõa dels Cols
SIMON manobre
BOSCH alias CABANYER fuster Ruidellots de la Creu
PARER vedrier
VALBONA x
x traginer Sta Eugenia
AIMERIC mestre de cases Girona
ROS manobre
TORRA ferrer
SOLA pintor
NEGRA traginer
SERRA mestre de cases Girona
PARENT ferrer
DE BARCELONA pedrer ?
TERCES textor / manobre
PASQUAL manobre
PAGES manobre
COSTA plater Barcelona
BASTER argenter Civis gerunde
OLIVER x
CASTELLAR manobre
x manobre Foix
ALABES x
MALLOL pedrer Girona
FREDERICH manobre
BRONYS pedrer
DEMANA x
PERE mestre de cases
REIG traginer St Feliu/ St Pere
VICENS pintor Girona
SEGALARS argenter Civis gerunde
TORRE traginer
RICHSEN manobre
AIXULI pedrer Girona
PITGES pintor
x esclau den Rech
SOBRER argenter Barcelona
CEBET manobre
LLOBET ferrer
REIG manobre
LLORENC traginer
TAPIES pintor Girona
x carrater
PALOMAR manobre
ROURA pedrer Girona
SELLER ferrer
DE AGUDO x
x esclau den Domingo Jordano Avinyo
CASTANYER pedrer
BERALDI DE SANT FLOR mestre de cases
QUINTA manobre
QUORTER pedrer FranÇõa
NATO fuster
TORRA ferrer
FERMIN picapedrer
MULL DEN JOHAN CARRRIERA traginer
DEN SAGUER manobre
SERRA traginer St Feliu/ St Pere
PONS bracer Mercadal
NEGRELL manobre
DE LA CREU traginer Mercadal
ATUR pedrer France
JACOB ferrer
VEGILS ferrer
FUYAN pedrer
DEN GERONIN traginer
GISPERT traginer
GUER ferrer St Feliu/ St Pere
CORTADA traginer
REDA fuster / pedrer ?
COMPTE fadri den Beranger Cervia
SANS pedrer
DEN P.BANET manobre
PLAN fuster
GOSCOS traginer Civis gerunde
DANIELE argenter Civis gerunde
SOLMELLA traginer Mercadal
BLANCH manobre
GASCO manobre
TARTUS traginer
PUIG manobre Domeny
DAUTAMIR x
TRILLA brasser Beuda
MARIFONT mestre de cases
BELDOMAR manobre
RAMON traginer, pedrer
SALA mestre de cases
GARAU manobre
CAULARON brasser
x manobre
PUIG traginer Canaders
PLANA manobre
MIET macip de Servia
MONTSERRAT calciner
VENTALO fuster Albergueries
ROSSINYOL ferrer Girona
TORRENT traginer Girona
PALET x
REIG fuster
FERMI pedrer Portal Santa Maria
MALANIT manobre
AMAT manobre
BOSCH fuster PlaÇõa St Feliu
QUESTAYER fuster
DE LLORET macip den Joan Agusti
SOLER x
CASAL pedrer Blanes
LLORENS pedrer Girona
MOPERAN mestre de cases Albadiners
DOMENEC mestre de cases Girona
PAU fuster Albadiners
ESCUDER fuster
AGUSTI mestre de cases Barcelona
LLOPART picapedrer Civis gerunde
TORTADA traginer
HISPANO fuster Albadiners
ANTIGO pintor
COMTA bracer Ridaura
ROQUE FERRER manobre
BATALLER pedrer
COROMINA manobre
DE LA CROADA manobre
x esclau negre den Serra manobre
BODART x
SOT pedrer Girona
MER pedrer Sta Clara
DE VILABERTRAN manobre
NUELL fuster
MARTHET fuster
CAMIT mestre de cases Portal Santa Maria
SEGUER manobre
SERRA x Roffi
COLL argenter Girona
GONSALVO x
VIRI x
PALOMERAS manobre
DEN VILAR traginer
RIBOT manobre
GALI fuster
CASADEVALL manobre
DE OLIVERES x
JULIA mestre de cases
FORMOSO x Castilla
RUIRA manobre Vidreres
JULIA manobre
FONTAYNA x
SALLUN manobre
GUILLAMON traginer
MASCORT mestre de cases Cruilles
CA BUADA manobre
x macip den Francesc Gomis Barcelona
TORRA manobre
ANDREU pedrer
CASELLES mestre de cases
ANDREU picapedrer
BALLESTER manobre
PUGET pedrer FranÇõa
SELLER pedrer
SERRA fuster
TOME mestre de cases La Bisbal
PONTELLI x
MER pedrer Planol St Feliu
DEN CONOMINA manobre
GERNASTI x
ANES picapedrer PlaÇõa dels Cols
x manobre Perpignan
MONER manobre
SERRA esclau den Serra Ciutada
PONS traginer Canaders
SALLES manobre
VIDAL fuster
MARS traginer
TARRADES traginer
CASELLAS fuster Civis gerunde
BERNAT manobre Carcassonne
DONGERA manobre
PLAN manobre
JULIAN fuster
SADORNI fuster Girona
PALAU manobre
CARAMANSON traginer
AULINA manobre
GORDIA mestre de fer Girona
GASCON manobre
CODINYAC senyer
x esclau de Sant Dionis
ROCH traginer Albadiners
RILOT fuster Girona
DE RENOS manobre
PUIG x
TOLOSA manobre
SAREAL pintor Morella
DEN FARRER traginer
CANYOLS pedrer C/ del Llop
ROVIROLA pintor
VINYES manobre
MAYOL picapedrer
JOAN ferrer
CARIERA Johan traginer
ANTIGO pintor Girona
RILLOT mestre de cases Civis gerunde
LOBET ferrer
CACA pedrer Girona
SUDIA pintor Girona
SOBREVILA mestre de cases Barcelona
ESCUDER pedrer Pedret
THOMAS pedrer
ALOU manobre LlorÇÿ
ESPAHER manobre
PONT fuster
RENART x
MARTI mestre de cases Girona
BOET pedrer Girona
HOSPITAL traginer Girona
ALBAS fuster Mercadal
AIMERIC mestre de cases Girona
FRANCES fuster Mercadal
PARER mestre de cases Girona
BARRILL x
VILAR ferrer Pedret
MATEU pedrer
MATES argenter Girona
CIPRES fuster
TERRES picapedrer
VILAR ferrer